Veri Denetimi

Bir şirketin yönetim kurulundan beklenenlerden biri de, muhasebe uygulamalarının ve finansal raporların gerçeğe uygun olarak bütün paydaşlara iletilesinin sağlaması ve/veya incelemelerine açık olmasıdır. Bu şekilde kurumsal dinamizm, etik çalışmanın desteklenmesi ve hedefleri yakalama daha kolay gerçekleşir. Böylelikle üçüncü şahısların yönetim faaliyetlerinden olumsuz olarak etkilenmesinin önemli ölçüde de önüne geçilebilir. Bir başka ifadeyle yönetimler, muhasebe süreçlerini ve mali raporlarını test ettirmek zorundadırlar.

 

Risk değerlendirmesinde hile ve usulsüzlüklerin önemli bölümünün işletmenin içinden kaynaklandığı, çalışanların bilgi korsanlarından daha büyük bir risk grubu oluşturduğu istatistiki bir veri olarak uzun süredir saptanmaktadır. İşletme özellikle gizli veri barındırıyorsa ve de bilgisayar ağlarına uzaktan erişim sağlıyorsa, dışsal risklerin göz önüne alınması gerekir. Denetim bu yönüyle kurumsal sağlığın korunmasında kilit işlevlerden birini üstlenir.
Kurum içi akışın izlenmesi açısından en önemli araçlardan biri de denetim ve denetimi gerçekleştiren kuruluşun yetkinliğidir. Denetim, ekonomik faaliyetlerle ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecisini araştırmak ve talep edenlere sonuçları bildirmek amacıyla kanıt toplayan, kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Denetim tüm bu süreçleri tarafsızlık ilkesine tam bir uygunluk içinde yürütür.

Uygulamada denetim çalışmaları gerek iç denetçiler gerekse dış denetçiler tarafından yapılabilir. İç denetim, denetim komiteleri ve denetçiler tarafından yapılırken, dış denetimi yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerle de gerçekleştirebilmektedir.

 

Denetim, muhasebe uygulamalarının sağlığının ve standartlarının korunmasını bir takım normlar ve kodlar dahilinde hayata geçirir. Aynı şekilde riske dayalı bağımsız denetim sürecinde; malî tablolarda önemli yanlışlıklara yol açan, hile riski en yüksek işlem ve hesaplar belirlenir. Bu aşamada sadece sonuçlar değil, nedenler de mercek altına alınır. Bu nedenle denetim fonksiyonu muhasebe kalitesinin ve finansal şeffaflığın güçlenmesinde ve başarıya ulaşmasında önemli roller oynar. UITSEC çalışmalarında denetimin muhasebe uygulamaları ve finansal şeffaflık üzerine olası etkilerini de ele alır.