KVKK Aydınlatma Metni

UITSEC

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

UITSEC olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak UITSEC tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

UITSEC ‘te tanımlanmış acil durum, bilgi güvenliği, araştırma-soruşturma, eğitim, güvenlik, işe alım, müşteri Log Kayıtları, Müşteri NOC/SOC desteğinin verilmesi, Penetrasyon (sızma) testi, müşteri operasyonel süreçleri, gizlilik sözleşme süreçleri, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı süreçleri için kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere istinaden veri sahiplerine hizmet verilmesi,
 • UITSEC ‘in yürütmekte olduğu, SOC, NOC, PENETRASYON ve operasyonel hizmetlerin verilebilmesi,
 • Hukuksal açıdan yaşanan problemler esnasında adli mercilere sunulmak üzere kişisel veri sunulmaktadır,
 • UITSEC’ in kurumsal güvenliğini sağlanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir,
 • UITSEC bünyesindeki departmanların verdiği hizmet yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlenmektedir,
 • Müşteriler ile yapılan sözleşme kapsamında faturalama, raporlama, cari detaylandırma faaliyetleri için kişisel verileriniz işlenmektedir,
 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimize gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması için kişisel veriler işlenmektedir,
 • Personellerimizin yasal haklarının yerine getirilmesi, maaş ödemeleri, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, personel yetkinliklerinin ölçülmesi, performansın ölçülmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, seyahat süreçlerinin yürütülmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve kurum fiziksel güvenliklerinin üst seviyede tutulabilmesi için çalışanlarımızın biyometrik verileri işlenmektedir,
 • Müşteri desteğinin verilmesi, satış pazarlama ve çalışan adayların yerleştirme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet tedarik süreçlerinin ve satış destek sonrası hizmetlerinin yürütülmesi için kişisel veriler alınmaktadır,
 • UITSEC ’in yürüttüğü ve sponsor olduğu projelerde, UITSEC bünyesinde ileriye dönük aktif rol alabilecek öğrenci ve adayların tespiti için potansiyel çalışanların performans kriterleri ve iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, çalışanlarımızın kanunların öngördüğü haklarının ve diğer yan haklarının tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için,
 • Çalışan adayları ve stajyerlerinin başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, iş görüşmelerinin daha etkin yürütülebilmesi ve ileriye dönük çalışan adayları ve stajyerler ile iletişimin sağlanabilmesi,
 • Çalışanlarımızın performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi,
 • UITSEC ‘in faaliyetlerine ilişkin organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi ve gerekli duyuruların yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, eğitim tanıtımları ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve firmamızla paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilme,
 • UITSEC departmanlarında sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak için iletişim bilgileri işlenmektedir,
 • Eğitimler için hazırlanan eğitim materyallerinin hazırlanabilmesi ve doğru kişiye teslim edilebilmesi,
 • Eğitimler, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.uitsec.com/  internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://www.uitsec.com/ internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; UITSEC, faaliyetlerini yürütebilmek için resmi kamu kurum ve kuruluşları, iş birliği yaptığı ilgili tedarikçiler, İlgili Servis Sağlayıcıları, Müşteriler, iş ortakları ve anlaşmalı olduğu bankalarla kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

UITSEC bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

 1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

UITSEC bünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar, müşteri, müşteri ilgili kişisi, müşteri adayı, referans, veli/vasi/temsilci, potansiyel çalışan, ziyaretçi ve stajyer kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, UITSEC ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler UITSEC tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, UITSEC tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 • UITSEC İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: UITSEC International Bilgi Teknolojileri A.Ş.

 

Kişisel verileriniz için başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Yöntem Adres Detay
Adrese elden yapılan başvuru Akat Mah. Orkide Sok. Maya Plaza No:3/1 Beşiktaş-İstanbul İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.
Noter aracılığı ile başvuru Akat Mah. Orkide Sok. Maya Plaza No:3/1 Beşiktaş-İstanbul İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile başvuru [email protected] İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz Veri Sorumlusunun KEP adresine göndererek yapacağı başvurudur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

1.      AMAÇ

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla UITSEC tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin UITSEC tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Müşterilerimizi, kurum çalışanlarını, ziyaretçileri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurum tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

2.     KAPSAM

Bu Politika ile kurumumuz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

3.     YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi” sindedir.

4.     TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

5.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

UITSEC kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde UITSEC yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, UITSEC ’in yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

5.1  İşlenen Kişisel Veriler

UITSEC aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

KİŞİSEL VERİ

 

ÇALIŞAN ÇALIŞAN

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN REFERANS SATJYER VELİ /VASİ

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Biyometrik Veri ü ü
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ü ü ü ü
Cinsel Hayat ü
Dernek Üyeliği ü
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar ü
Finans ü ü
Fiziksel Mekân Güvenliği ü ü ü ü ü
Genetik Veri ü
Görsel ve İşitsel Kayıtlar ü ü
Hukuki İşlem ü
İletişim ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Irk ve Etnik Köken ü ü ü
İşlem Güvenliği ü ü
Kılık Kıyafet ü
Kimlik ü ü ü ü ü ü ü ü
Lokasyon ü
Mesleki Deneyim ü ü ü ü ü
Müşteri İşlem ü
Özlük ü ü ü ü ü ü ü
Pazarlama ü
Risk Yönetimi ü
Sağlık Bilgileri ü ü ü ü
Sendika Üyeliği ü
Siyasi Düşünce Bilgileri ü
Vakıf Üyeliği ü ü

 

5.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

UITSEC kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞAN ÇALIŞAN

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN  

REFERANS

SATJYER  

VELİ /VASİ

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ü
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi ü ü ü ü
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ü
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ü
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ü ü ü
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi ü
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini ü ü ü ü
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ü ü ü
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ü
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ü
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ü
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi ü
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ü ü
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi ü ü
Noc Hizmetlerinin Yürütülmesi ü
Penetrasyon Süreçlerinin Yürütülmesi ü
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ü ü
Potansiyel Çalışanın Tespit Süreci ü
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ü ü
Soc Hizmetlerinin Yürütülmesi ü
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ü ü
Talep / Şikayetlerin Takibi ü ü
Ücret Politikasının Yürütülmesi ü

 

5.3  Kişisel veri toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
 • Veri Toplama Yöntemleri

UITSEC kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞAN ÇALIŞAN ADAYI MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN İLGİLİ KİŞİSİ POTANSİYEL ÇALIŞAN  

REFERANS

SATJYER VELİ /VASİ/TEMSİLCİ ZİYARETÇİ
Biyometrik Veri Uygulama Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Yazılı
Mail
Cinsel Hayat Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Dernek Üyeliği Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Finans Mail
Telefon
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Fiziksel Mekân Güvenliği Uygulama Uygulama Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Uygulama Uygulama
Genetik Veri Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Elden
Yazılı
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Hukuki İşlem Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
İletişim Elden
YazılıSözlü
Yazılı
Mail
Sözlü
Mail
Kartvizit
MedyaEldenUygulama (Wep Portal)
Elden
SözlüUygulama (Wep Portal)
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Portal

Mail

Yazılı
Mail
Yazılı
Mail
Yazılı
MailYazılı
MailYazılı
Mail
Irk ve Etnik Köken Yazılı
Mail
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Yazılı
Mail
İşlem Güvenliği Uygulama Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Kılık Kıyafet Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Kimlik Elden
Yazılı
MailTelefon
Yazılı
Mail
Sözlü
Mail
KartvizitYazılı
Hard Disk Uygulama (Wep Portal)
Elden
Sözlü Uygulama (Wep Portal)
Uygulama
EtikHackleme Yöntemi
Portal
Mail
Yazılı
Mail
Yazılı
MailYazılı
Mail
Lokasyon Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Mesleki Deneyim Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
Portal
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Portal

Mail

Yazılı
Mail
Müşteri İşlem Portal
Mail
 

 

Özlük

 

 

 

Elden
Yazılı

Mail

 

 

Yazılı
Mail
Portal

 

 

Mail
Excel
Hard Disk
Sunucu Uygulama (Wep Portal)

 

 

Uygulama (Wep Portal)

 

 

Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi

 

Portal

Mail

 

 

Yazılı
Mail

Pazarlama Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Risk Yönetimi Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Sağlık Bilgileri Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Yazılı
Mail
Sendika Üyeliği Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Siyasi Düşünce Bilgileri Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Vakıf Üyeliği Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi

 

 • Veri İşleme Hukuki Sebepleri

UITSEC kişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞAN ÇALIŞAN

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN  

REFERANS

 

SATJYER

 

VELİ /VASİ

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Açık Rıza Açık Rıza Kanun

Meşru Menfaat

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kanun
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Kanun
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat Açık Rıza Açık Rıza
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Meşru Menfaat Meşru Menfaat Meşru Menfaat Meşru Menfaat
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Sözleşme

Açık Rıza

Açık Rıza
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Kanun
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Sözleşme
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Kanun
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Sözleşme
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Kanun

Sözleşme

Açık Rıza

Açık Rıza
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi  

Açık Rıza

 

Açık Rıza

Noc Hizmetlerinin Yürütülmesi Sözleşme
Penetrasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Sözleşme
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat Açık Rıza
Potansiyel Çalışanın Tespit Süreci Açık Rıza
SOC Hizmetlerinin Yürütülmesi Sözleşme
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat Sözleşme
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (34) Açık Rıza Açık Rıza
Talep / Şikayetlerin Takibi (41) Açık Rıza Açık Rıza
Ücret Politikasının Yürütülmesi Kanun

Sözleşme

 

 

5.4  Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 • İdari ve Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

5.5  Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. UITSEC belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
5.6  Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları

UITSEC kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve müşterilerimize hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlara dışında UITSEC ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

5.7  Kişisel Verilerin İmhası

UITSEC tarafından elde edilen kişisel verilerini imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası‘nda detaylandırılmıştır.

5.8  Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması

UITSEC, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

5.9  Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması

UITSEC yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

5.10   Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri
5.10.1    Kamera Kaydı

UITSEC tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, ofis içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun ofisi ziyarete gelen tüm kişilerin ofis girişlerinde ve içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; kurumun, çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, ihtiyaç halinde sadece kurumun yetkili personeli tarafından izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kurumumuz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5.10.2    İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri ve İnternete Erişim Noktası Hizmeti İçin Alınan Kişisel Veriler

Kurumumuz bütün çalışanlarına internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetin log kayıtlarının 5651 sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet log kayıtları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

5.11    Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Başvuru formuna “https://www.uitsec.com/” adresi üzerinden ulaşabilirsiniz ya da UITSEC ofisimizi ziyaretinizde talep edebilirsiniz.

UITSEC KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel Veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Yöntem Adres Detay
Adrese elden yapılan başvuru Akat Mah. Orkide Sok. Maya Plaza No:3/1 Beşiktaş-İstanbul İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.
Noter aracılığı ile başvuru Akat Mah. Orkide Sok. Maya Plaza No:3/1 Beşiktaş-İstanbul İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile başvuru [email protected] İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz Veri Sorumlusunun KEP adresine göndererek yapacağı başvurudur.
1.     AMAÇ

Kişisel Verilerin Saklaması ve İmha Politikası (“Politika”), UITSEC International  Bilgi Teknolojileri A.Ş (UITSEC) tarafından kişisel verileri işlenen; Müşteriler, Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet Sağlayıcılar, Ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası,uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklanması ve imha edilmesinin iş kurallarının belirlenmesini ve duyurulmasını amaçlamaktadır.

2.     KAPSAM

Müşteriler, Kurum çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcılar, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır.

3.     YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen verinin imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi “ndedir.

4.     TANIMLAR ve KISALTMALAR

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan: UITSEC bünyesinde çalışan bordrolu personeller.

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı: UITSEC ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak    depolanması, korunması ve desteklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ye talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha:   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:   Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli    Kişisel  Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha: Kanunda yer    alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, KVK Kurumu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

5.     KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA POLİTİKASI

UITSEC ‘in tüm departman ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 

Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım aşağıdaki tabloda verilmiştir;

UNVAN GÖREV TANIMI
Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi Veri sorumlusu adına KVKK da belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri tasarlamak, planlamak, gerçekleştirmek ve ilgili aksiyonları organize etmek, denetimleri sağlamak irtibat kişisinin başlıca görevleri olarak tanımlanmıştır. UITSEC bünyesinde imha gerektiren süreçlerin yürütülmesi

 

Kişisel veriler, UITSEC tarafından aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır;

ELEKTRONİK ORTAMLAR ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMLAR
·       Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta,

·       Veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.

·       Yazılımlar (Ofis Yazılımları, Pars )

·       Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb. )

·       Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

·       Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

·       Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza

·       Kart vb.)

·       Kâğıt

·       Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 • Kişisel Verilerin Saklanması

UITSEC tarafından; Müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, müşteri adayı, müşterinin ilgili kişisi, potansiyel çalışan, referans, stajyer, veli/vasi/temsilci ve ziyaretçiler olarak ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir.

Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş,          5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, UITSEC faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklamaktadır.

 • Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

 

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 5510 Sosyal Sigortalar Ve GSS Kanunu

 

 • Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

 

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Noc Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Penetrasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Potansiyel Çalışanın Tespit Süreci
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Soc Hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 

 • İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun UITSEC tarafından kabul edilmesi,
 • UITSEC ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verileri Koruma Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

Durumlarında, UITSEC tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

 

 • Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

UITSEC, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK’nın 12. Maddesinin 1. bendinde öngörülen;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

şartları sağlamak adına gerekli tedbirlerini almaktadır.

UITSEC’in kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uyguladığı tedbirler alt maddelerde detaylandırılmıştır.

 • Teknik Tedbirler

 

 • UITSEC, veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri ve KVK eğitimlerini verir.
 • Kurulan sistemler için gerekli iç kontroller yapılır. Kurulan sistemler kapsamında risk analizi, veri sınıflandırması, bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini işletir.
 • Erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturmakta ve ayrı bir erişim politika ve prosedürleri uygulanmaktadır.
 • Erişim yetkileri minimum yetki prensibine göre yapılmaktadır. İlişiği kesilen personelin erişim yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Elektronik ortamda olan Kişisel veriler, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılmaktadır.
 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmaktadır. Güvenlik duvarları içeren yazılımlar, donanımların kurulmasını ve gelişen teknolojiye uygun altyapı yatırımlar yapılır.
 • İnternet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı güvenlik duvarı, ağ geçidi tedbirleri ve erişim hareketlerinin kontrolü loglar üzerinden sağlanmaktadır.
 • Yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığının düzenli olarak yapılan sızma testleri ile olası güvenlik zafiyetlerin(açıkların) kapatılması için gerekli önlemler almaktadır.
 • Ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır.
 • UITSEC en az yetki prensibine göre kişisel veriye erişim kısıtlamaları gerçekleştirir. Erişim yetkileri ISO 27001 standardı kapsamında belirli periyodlarda kontrol edilir ve yönetim süreç gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme tanımlarını yapar. Erişimlerin yetkilendirmelere uygunluğunu kontrol eder.
 • Sistemlerin güvenliğinin kontrol edilmesi sonucu elde edilen bilgileri ilgililere raporlar. Risk teşkil eden noktalar tespit edilerek gerekli teknik tedbirler alınır.
 • Kişisel Verilerin güvenliğinin sürdürülebilmesi için teknik tedbirleri sürekli işleyen bir model ile kurum kültürünün bir parçası olması için farkındalığı yaygınlaştırır ve alınan tedbirlerin kontroller ile sürekli yaşatılmasını sağlar.
 • Kişisel verilerin belirli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde IGDPR uygulamasıyla silinmesi, üstünün çizilmesi veya yıldızlanması gibi işlemler uygulanmaktadır.
 • Kurum bünyesinde kamera sistemleri ile fiziksel güvenlik önlemleri üst seviyede tutulur. Kişisel verilerin tutulduğu dijital ortamların ortam izlemeleri, otomatik yangın söndürme sistemleri ve erişim yetki kontrolleri sağlanır.
 • Şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonlarla şifre politikası oluşturulmaktadır.

 

 • İdari Tedbirler
 • UITSEC, Kişisel Veri İşleme Envaterin hazırlanmasında ve bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirleri almaktadır.
 • Riskler belirlenirken Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği, güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmaktadır.
 • Risklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek, gerekli teknik ve idari tedbirler planlamaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa dahi ilk müdahaleyi yapmaları ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması için çalışanlara yönelik farkındalık eğitim almaları konusunda destek verilmektedir
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürlerde önemli değişikliklerin meydana gelmesi halinde; yapılacak yeni eğitimlerle bu değişikliklerin, çalışanların bilgisine sunulması ve kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerinin güncel tutulması sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin hazırlanmış politika ve prosedürler, veri sorumlusunun çalışma ve işleyişine uygun şekilde entegre edilmektedir.
 • Veri sorumlularınca işleme amaçları bakımından alınan kişisel verilere hala ihtiyaç olup olmadığını belirli periyotlarda değerlendirilmesi yapılmaktadır.
 • Kişisel verilerin doğru yerde muhafaza edildiğinden emin olunması bunun yanı sıra, yetkisiz erişimin önüne geçebilmek adına veri sorumlularının, sıklıkla erişimi gerekmeyen ve arşiv amaçlı tutulan kişisel verilerin, daha güvenli ortamlarda muhafaza edilmesi konusunda önlemler almaktadır.
 • İhtiyaç duyulmayan kişisel verilerin ise kişisel veri saklama ve imha politikası ile kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yönetmeliğine uygun ve güvenli bir şekilde imhası yapılmaktadır.

 

 • Kişisel Verilerin Korunmasının Sürdürülebilirliği İçin Yapılan Denetimler

UITSEC, Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, gerekli denetimleri yapar veya yaptırır. Bilgi Güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için iç ve dış denetimlerin yapılması sağlar. Sistemlerde oluşabilecek teknik açıklıklar için düzenli olarak sistemlere sızma testlerini gerçekleştirir. Bilgi işlem tarafından sistemler düzenli olarak izlenmektedir. Yönetim sistemleri denetimleri ve risk analizi sonrası elde edilen bulguların giderilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  Yapılan denetimlerde kişisel verilerin hukuka aykırı erişilmesi ya da işlenmesi tespit edildiğinde üst yönetime bildirilerek kısa sürede tespit edilen uygunsuzlukları/riskleri belirleyerek aksiyon alınmaktadır.

 • Üçüncü Tarafların Kişisel Verilerin Korunmasını Sağlaması İçin Uygulanan Tedbirler

UITSEC, üçüncü taraflar ile yaptığı sözleşmelerde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik gerekli yaptırım maddelerini karşılıklı olarak bulundurur. Üçüncü taraflar ile bilgi paylaşımı yapılmadan önce gizlilik sözleşmeleri imzalanır.  Üçüncü taraflara farkındalığın artırılması için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

 • Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Koruması İçin Uygulanan Tedbirler

Özel nitelikli kişisel veriler için gerek nitelikleri itibari ile gerekse kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa yol açabilmesinden dolayı yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

UITSEC, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel verileri korumak için alınan teknik ve idari tedbirlerde özel nitelikli kişisel veriler için hassasiyet gösterilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunmasının Sağlanması İçin Farkındalığın Yaratılması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmakta, eğitimler düzenlenmekte ve etkinlikleri ölçülmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ile ilgili diğer dokümanlar, kurumumuzun web sitesinde yayınlanmıştır.

İlgili kanun, yönetmelik ya da mevzuatlarda değişiklik olması halinden politikalar revize edilmekte ve ilgililerine tekrardan duyurulmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

UITSEC elde ettiği kişisel verilerini kişisel veri sahiplerinin talebi doğrultusunda, yasal zorunluluklar, nedeniyle veya kamu düzeninin korunması için kullanması zorunlu değilse ve iş süreçlerini etkilememsi şartıyla imha eder. Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Müşterilerimize hizmetin devam ettirebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması gereklilikleri ortadan kalktığında kurumun alacağı karara istinaden imha edilmektedir. Her yıl Veri Sorumlusu İrtibat Kişinin belirlediği tarihlerde saklanmasına gerek görülmeyen kişisel veriler mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinme yöntemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 

 • Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

 • Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

 

 • SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

UITSEC tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;

Veri kategorileri bazında saklama süreleri Envanter Tablosunda güncellemektedir.

Söz konusu saklama süreleri üzerinde, gerekmesi halinde Kişisel Veri İrtibat Kişisi tarafından güncellemeler yapılır. Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen imha edilir.

 

 

 

Kişisel verilerin saklanma süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

 

Veri SAKLAMA SÜRESİ
Biyometrik Veri İş akdi bittikten sonra çalışanlar için 1 hafta, müşterinin ilgili kişileri için 2 Yıl
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri 10 Yıl
Cinsel Hayat 2 Yıl
Dernek Üyeliği 2 Yıl
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar 2 Yıl
Finans 10 Yıl
Fiziksel Mekân Güvenliği 3 Ay
Genetik Veri 2 Yıl
Görsel ve İşitsel Kayıtlar 10 Yıl
Hukuki İşlem 2 Yıl
İletişim 10 Yıl
Irk ve Etnik Köken 5 Yıl
İşlem Güvenliği 2 Yıl
Kılık Kıyafet 2 Yıl
Kimlik 10 Yıl
Lokasyon 2 Yıl
Mesleki Deneyim 10 Yıl
Müşteri İşlem 10 Yıl
Özlük 10 Yıl
Pazarlama 2 Yıl
Risk Yönetimi 2 Yıl
Sağlık Bilgileri 10 Yıl
Sendika Üyeliği 2 Yıl
Siyasi Düşünce Bilgileri 2 Yıl
Vakıf Üyeliği 10 Yıl